NC-7795S : CHABA

 • ชำระล้างแบบ Wash down Dual Flush
 • ประหยัดน้ำ ใช้น้ำเพียง 3/6 ลิตร
 • ฝารองนั่ง ถอดและติดตั้งง่าย
 • ฝารองนั่งปิดนุ่มนวล
 • ระยะติดตั้งจากผนังถึงกึ่งกลางท่อ 305 mm.
 • W375 x L720 x H790

NC-7795S : CHABA

สุขภัณฑ์แบบสองชิ้น รุ่น ชบา

 • ชำระล้างแบบ Wash down Dual Flush
 • ประหยัดน้ำ ใช้น้ำเพียง 3/6 ลิตร
 • ฝารองนั่ง ถอดและติดตั้งง่าย
 • ฝารองนั่งปิดนุ่มนวล
 • ระยะติดตั้งจากผนังถึงกึ่งกลางท่อ 305 mm.
 • W375 x L720 x H790