Warranty conditions

Warranty conditions

Warranty period

Category

Warranty

Warranty period

Toilet
Ceramic products (toilet, basin, urinal and ceramic accessories)
Lifetime
Tank fitting
3 Years
ฝารองนั่ง / สายน้ำดี / ยางรองหม้อน้ำ
1 Year
Faucet
ก๊อกน้ำ / สายฉีดชำระ / อุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ
1-3 Year
ฝักบัวอาบน้ำ / เรนชาวเวอร์
1-3 Year
Urinal flush valve / toilet flush valve
3 Years
Furniture
1 Year
Detect Flushing system / Smart flush
1 Year

Warranty conditions

1.บริษัทฯ พิจารณาการรับประกันจาก E-Warranty ** / ใบรับประกัน / หลักฐานอื่นๆ โดยนับจาก วันที่ลงทะเบียน หรือ วันที่ซื้อ – ขาย เป็นสำคัญ
2.บริษัทฯ พิจารณาการรับประกันจาก การใช้งานตามปกติเท่านั้น ไม่รวมถึงความเสียหายที่เกิดจากการขนส่ง และความเสียหายจากการติดตั้งไม่ถูกวิธี
3.บริษัทฯ พิจารณาการรับประกันจาก การทำความสะอาดที่เหมาะสม ไม่รวมถึง ความเสียหายจากสารเคมีกัดกร่อน และความเสียหายจากการบำรุงรักษาที่ไม่ถูกต้อง
4.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ การรับผิดชอบเฉพาะคุณภาพสินค้าจากการผลิต รวมถึงงานบริการ(การรื้อถอน และติดตั้ง) ของบริษัทฯ เท่านั้น
5.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ การซ่อม / การเปลี่ยนอะไหล่ / การเปลี่ยนสินค้า ที่เหมาะสม ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของบริษัทฯ เท่านั้น เบอร์ติดต่อ 034-472-168
6.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ การรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเฉพาะสินค้า และงานบริการ(การรื้อถอน และติดตั้ง) ของบริษัทฯ เท่านั้น แต่ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
7.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ แจ้งอัตราค่าบริการและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ให้ลูกค้าทราบก่อนทุกครั้ง ก่อนดำเนินการใด ๆ
8.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ การรับประกันสินค้า เฉพาะสินค้าที่อยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
9.งานบริการติดตั้งโดยช่างของบริษัท นัสโก้ฯ รับประกัน 1 ปี นับจากวันติดตั้ง(โถสุขภัณฑ์, อ่างล้างหน้า, โถปัสสาวะ ปละอุปกรณ์ภายในหม้อน้ำ)

Bathroom accessories installation

Products

Category

Removal Fee

Installation Fee

Toilet
Ceramic toilet
500
1000
Wash Basin
500
800-1000
Furniture
400-500
800-1000
Urinal
300
800
Rain shower
200
600
Faucet
100
200
Bidet spray, Stop valve
200
ชักโครกพร้อมฟลัชวาล์ว
500
1200
Urinal flush valve
400

หมายเหตุ :

**ต้องลงทะเบียนการรับประกันผ่าน www.nasco.co.th

Service charge :
- Tank fitting replacement service
500
- Seat and cover replacement service
200

1.งานติดตั้ง สินค้าของบริษัทฯ รับประกันการติดตั้ง 1 ปี หากไม่ใช่สินค้าของบริษัทฯ รับประกันการติดตั้ง 6 เดือน
2.บริษัทฯ พิจารณาการรับประกันจาก E-Warranty ** / หลักฐานการใช้บริการ โดยนับจาก วันที่ลงทะเบียน หรือ วันที่ในหลักฐาน เป็นสำคัญ
3.บริษัทฯ พิจารณาการรับประกันจาก การใช้งานตามปกติเท่านั้น ไ่ม่รวมถึง ความเสียหายจากสารเคมีกัดกร่อน และ ความเสียหายจากการบำรุงรักษาที่ไม่ถูกต้อง
4.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ การรับผิดชอบเฉพาะคุณภาพงานบริการ(การรื้อถอน และติดตั้ง) ของบริษัทฯ เท่านั้น ไม่รวมถึงสินค้า
5.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ การซ่อม /แก้ไข ที่เหมาะสม ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของบริษัทฯ เท่านั้น
6.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ การรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเฉพาะงานบริการ(การรื้อถอน และติดตั้ง) ของบริษัทฯ เท่านั้น แต่ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
7.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ แจ้งอัตราค่าบริการและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ให้ลูกค้าทราบก่อนทุกครั้ง ก่อนดำเนินการใด ๆ
8.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ การรับงาน เฉพาะสินค้าที่อยู่ในประเทศไทยเท่านั้น

หมายเหตุ :

1.**ต้องลงทะเบียนการรับประกันผ่าน www.nasco.co.th
2.อัตราค่าบริการ ยังไม่รวม ค่าใช้จ่ายการเดินทาง
3.อัตราค่าบริการ เป็นราคา ต่อ 1 จุดบริการ

en_USEN
Shop
0 Wishlist